Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady představují souhrnné informační povinnosti v souladu s článkem 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen “GDPR”) ve prospěch subjektů údajů (třetích osob), které U sv. Valentina, v.o.s. jako správci údajů poskytují své osobní údaje.

Informace poskytované subjektům údajů se skládají z obecné části, tj. z informací, které jsou společně poskytované vůči všem třetím osobám, a ze specifických informací, které jsou uvedeny dále, podle povahy dané situace.

Obecné informace

Totožnost a kontaktní údaje správce:

U sv. Valentina, v.o.s.
Valentinská 7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 813 991
e-mail: alma.antique@seznam.cz; info@valentinum.cz

Kontakt pro řešení problematiky osobních údajů (nejedná se o pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu článku 37 a násl. GDPR): alma.antique@seznam.cz

Poučení: Subjekt údajů má právo za určitých okolností daných GDPR (tj. ne vždy u všech možností a ne vždy automaticky)

  • přístup k jeho osobním údajům (článek 15 GDPR)
  • právo na opravu (článek 16 GDPR)
  • právo na výmaz (článek 17 GDPR)
  • právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR)
  • právo na přenositelnost (článek 20 GDPR)
  • právo vznést námitku (článek 21 GDPR)
  • právo podat proti U sv. Valentina, v.o.s. stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů (článek 77 GDPR)

Pokud chcete využít některého z těchto práv (s výjimkou písm. g), obraťte se prosím za tímto účelem na výše uvedený kontakt.

Pokud je právním základem udělení souhlasu subjektu údajů, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat a to stejným nebo stejně jednoduchým způsobem, jak souhlas dříve udělil a U sv. Valentina, v.o.s. Vám toto umožní. U každého souhlasu budou uvedeny konkrétní nástroje, jak jej můžete odvolat, přičemž Vám tak bude umožněno i zasláním e-mailu na adresu alma.antique@seznam.cz

Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které byly zpracovány mezi udělením souhlasu a jeho odvoláním.

U sv. Valentina, v.o.s. bude po celou dobu udělení souhlasu disponovat důkazem o této skutečnosti (ať již písemným anebo elektronickým).

Veškeré písemné dokumenty budou uloženy v zamykatelné kanceláři v sídle U sv. Valentina, v.o.s. a veškeré elektronické údaje budou v zaheslovaném počítači umístěném na téže adrese, což je zajištěno vnitřními předpisy U sv. Valentina, v.o.s.. Tímto U sv. Valentina, v.o.s. dodržuje organizační a technické zabezpečení požadované GDPR.

Informace pro účastníky aukcí a dalších akcí pořádaných U sv. Valentina, v.o.s. o zpracování jejich osobních údajů na fotografiích a audiovizuálních záznamech z těchto událostí.

Účelem zpracování je

  • dokumentace a archivace záznamů
  • propagace U sv. Valentina, v.o.s.

Právním základem je oznámení subjektům údajů, tj. návštěvníkům o pořizování fotografií a audiovizuálních záznamů.

Doba uchování u fotografií i audiovizuálních záznamů je 25 let od jejich pořízení, přičemž na základě archivačních a dokumentačních důvodů může být u některých vybraných položek opakovaně prodloužena.

Zveřejnění bude na stránkách U sv. Valentina, v.o.s. a Facebooku popř. v médiích při informování o činnostech U sv. Valentina, v.o.s. (fotografie, audiovizuální záznamy). Tyto záznamy jinak budou uloženy na zabezpečených PC v kanceláři U sv. Valentina, v.o.s. s omezeným přístupem (za pomocí hesla do firemních počítačů) a tímto budou dodržena organizační a technické zabezpečení požadované GDPR.

Zveřejňování fotografií a audiovizuálních záznamů z akcí bez uvedení dalších identifikačních údajů osoby za účelem informování o činnostech U sv. Valentina, v.o.s. je možné bez souhlasu dotčené osoby, pokud fotografie necílí na zveřejnění citlivých osobních údajů nebo nemá dehonestující charakter.

Informace pro prodávající a nakupující

Účelem zpracování je komunikace s prodávajícími a nakupujícími, tj. komunikace za účelem uzavření příslušné smlouvy stanovující podmínky účasti a její plnění včetně fakturace. Právním základem je opatření před uzavřením smlouvy a plnění smlouvy.

Dalším příjemcem je dodavatel účetních služeb Ing. Jiří Nejezchleb, IČO: 13838911, který zajišťuje účetní agendu. Osobní údaje jsou zpřístupněny v rámci účetních dokumentů (faktury a další doklady), kde se mohou nacházet osobní údaje v rozsahu jmen a dále DIČ u OSVČ, případně kontaktní údaje. Účelem není zpracovávat osobní údaje, ale údaje účetní. Příjemcem (nikoliv zpracovatelem) může být rovněž správce webových stránek.

Doba uložení osobních údajů odpovídá době plnění smluvních povinností.